Lambang Malaysia

KENYATAAN SEBUT HARGA

KAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERSEPADU (IADA) SAMARAHAN,

KOTA SAMARAHAN,SARAWAK

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

1. Sebutharga ini adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang mempunyai sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (LPIPM / CIDB ) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkenaan dan mempunyai Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh CIDB serta Pusat Khidmat Kontraktor dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi status taraf Bumiputera di Bahagian Kuching/ Samarahan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BUTIR – BUTIR TAWARAN

NO. SEBUT HARGA

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIAMBIL SYARAT PENDAFTARAN TARAF TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP DAN TEMPAT PETI SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA

No. Sebutharrga

IADA/BKJP/Q02/2018

Kerja-kerja menyelenggara Infrastruktur Saliran Sedia ada serta kerja-kerja lain yang berkaitan di Blok II (Sui, Tambey, Semawang dan Tg Parang) untuk IADA Samarahan, Sarawak.

Tingkat 1, Bahagian

Kejuruteraan Pertanian, Kawasan Pembangunan Perancangan, Penilainan & pemantauan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Samarahan, 94300 Kota Samarahan.

Rabu, 30 Mei 2018 hingga Rabu, 6 Jun 2018.

pada waktu pejabat.

Berdaftar dengan:-

i). PKK- memiliki Sijil Taraf Bumiputera.

ii). Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB)

- Gred G2

- Kategori CE

- Pengkhusuusan

CE06 & CE36

BUMIPUTERA

Rabu, 30 Mei 2018

Jam : 9.30pagi

Berkumpul di Kawasan Pembagunan Pertanian bersepadu (IADA) Samarahan, 93400 Kota Samarahan, Sarawak.

Lawatan Tapak

Adalah

DIWAJIBKAN

Khamis , 07 Jun 2018

Pada atau sebelum 12.00 tengahari.

Peti Sebut Harga, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Samarahan, 94300 Kota Samarahan, Sarawak.

Sebut harga yang lewat diterima tidak akan dilayan.

 

2. Hanya Penama yang ditauliahkan seperti dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

   (SPKK, CIDB) sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga, Lawatan Tapak serta mendapatkan Dokumen

   sebutharga. Kontraktor hendaklah membawa Sijil – Sijil Pendaftaran ASAL yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat

   Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).    

3. Dokumen Sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan di atasnya

     ditulis pada sebelah kanan No. Sebutharga dan Tajuk Sebut harga dan dimasukkan ke dalam peti Sebut harga di alamat

     seperti diatas.

4. Petender yang ingin menyertai Sebutharga ini DIWAJIBKAN mengisi Borang Pendaftaran Dan Penamatan Pembekal Sistem Evendor, Jabatan Akautan Negara Malaysia secara dalam talian (https://evendor.anm.gov.my)

4. Kerajaan tidak terikat untuk menerima mana-mana sebutharga yang paling rendah atau sebaliknya.

JURUTERA PROJEK

IADA SARAWAK